Regulamin konkursu„Piknikowy Konkurs Fotograficzny”

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konkursu pod tytułem „Piknikowy Konkurs Fotograficzny” (dalej:
„Konkurs”) jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o. o.
z siedzibą w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 2
1.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani
żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 j.t.).
1.3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
1.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.
1.5. Akceptując Regulamin, Uczestnik potwierdza, że zna i rozumie zasady Polityki
Prywatności Serwisu Instagram oraz wyraża zgodę na zamieszczenie swojego
wizerunku, przesłanych zdjęć oraz podanych danych osobowych (w szczególności
imienia i nazwiska) we wszelkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia,
mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu (w tym
umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Organizatora i Zlecającego, w
serwisie Instagram oraz na stronie Pikniku nad Odrą, na portalu społecznościowym
Facebook oraz na stronie internetowej www.pikniknadodra.pl
1.6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od
dnia 11 maja 2019 r. od godziny 10:00 do dnia 12 maja 2019 do godziny 23:59 czasu
polskiego
1.7. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz
na www.pikniknadodra.pl/konkurs

2. Zasady uczestnictwa
2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która
ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i
posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy
2.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny, a podanie związanych z nim danych
osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2.3. Aby przystąpić do Konkursu należy zostać obserwującym @piknikszczecin w
aplikacji Instagram lub mieć polubioną stronę na Facebooku pod adresem
www.facebook.com/pikniknadodra, dodać na swój profil Instagram lub Facebook
zdjęcie z imprezy Piknik nad Odrą 2019 a następnie do zdjęcia dodać w podpisie
hashtag (tzn. znacznik poprzedzony #) #KonkursPiknik.
2.4. Zdjęcia należy opublikować na swoim profilu na Instagramie, dodając hashtag
(znacznik poprzedzony #) #KonkursPiknik
. Ważne: profil Instagram Uczestnika musi być ‘publiczny’ (nie może w ustawieniach
oznaczony jako ‘prywatny’).
2.5. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na stronie Pikniku nad Odrą na
portalu Facebook i Instagram oraz na stronie www.pikniknadodra.pl, w przypadku
wygrania Konkursu, nadesłanego zdjęcia, swojego loginu lub imienia i nazwiska.
2.6. W Konkursie biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy spełniają warunki
określone Regulaminem oraz prawidłowo opublikowali zdjęcia na swoim profilu na
Instagramie.
2.7. W Konkursie nie będą brali udziału Uczestnicy, którzy opublikowali zdjęcia
zawierające treści:
– słabej jakości uniemożliwiające ich odczytanie,
– niezgodne z tematyką Konkursu,
– do których prawa przysługują osobom trzecim,
– naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
– sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogące być uznane za obelżywe, kojarzyć się
z przemocą, rasizmem i innymi przejawami jakiejkolwiek dyskryminacji,
– odnoszące się w szczególności do religii, polityki, hazardu, wyrobów tytoniowych
oraz innych substancji niedozwolonych,
– niewłaściwe z innych powodów.
2.8. W razie powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do autentyczności zdjęć́ ,
kont Uczestników lub jakichkolwiek innych nieprawidłowości, Organizator Konkursu
może skontaktować się z Uczestnikiem, celem wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.
W przypadku braku udzielenia wiarygodnych wyjaśnień́ przez Uczestnika,
Organizator może wykluczyć danego Uczestnika od dalszego udziału w Konkursie.
2.9. W przypadku ustalenia, iż Uczestnik nie spełnia warunków Konkursu
wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu.
2.10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby,
którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją
Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych
rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo).

3. Dane osobowe
3.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
3.2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w
Konkursie.

4. Nagroda
4.1. Nagrodą główną w Konkursie jest Voucher na Rejs Statkiem Unity Line ze
Świnoujścia do Ystad i z powrotem (z kabiną, bez wyżywienia) dla 2 osób.
4.2. Nagrody wyróżnienia: 4 podwójne vouchery na całodzienny pobyt w Tropical
Islands pod Berlinem.
4.3. Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie na środki finansowe lub inne usługi.
4.4. Warunkiem przekazania Nagrody jest wysłanie przez danego Zwycięzcę, w
terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w danej
rundzie konkursowej, wiadomości prywatnej z podaniem adresu mailowego
Zwycięzcy oraz adresu do korespondencji bezpośrednio do @piknikszczecin na
Instagramie lub w wiadomości prywatnej na profilu facebook.com/pikniknadodra.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do wydania
Nagrody.
4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody,
z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku
Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
4.6. Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść
prawa do Nagrody na osobę trzecią.
4.7. Kryterium przyznania Nagrody stanowić będzie swobodną oceną Komisji,
wykonanych przez Uczestników zdjęć, pozwalających uznać je za ciekawe,
pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe.
4.8. Do dnia 18 maja 2019, Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzcy spośród
wszystkich prawidłowo opublikowanych zdjęć Uczestników w danej rundzie
konkursowej.
4.9. Wyniki konkursowu będą ogłaszane do 18 maja 2019, , w osobnym poście
konkursowym, zamieszczonym na stronie: http://facebook.com/pikniknadodra/ oraz w
aplikacji Instagram na profilu @piknikszczecin. Nagrodzeni uczestnicy zostaną
‘otagowani’ (oznaczeni) w treści posta (nazwa użytkownika z Instagramu lub
Facebooka).
4.10. Komisja Konkursowa składać się będzie z 3 (trzech) osób wskazanych przez
Organizatora. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności
wszystkich członków Komisji. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie
przeprowadzenie Konkursu oraz nadzór nad jego przebiegiem.
4.11. Do zadań Komisji będzie należało w szczególności:
– zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym
Uczestnikom;
– wybór zwycięzcy Konkursu oraz zabezpieczenie zgodności wyboru zwycięzcy z
postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych
czynności;
– czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;
– podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się̨ wątpliwości związane z
Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu;
– udział w czynnościach wydawania nagród, sprawdzenie prawidłowości danych do
odbioru nagrody przez zwycięzców Konkursu.
4.12. Organizator oświadcza, że Nagroda zostanie przekazana zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5. Licencja i prawa autorskie
5.1. Poprzez zamieszczenie zdjęcia na swoim profilu z #konkurspiknik na
Instagramie lub Facebooku, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że posiada autorskie
prawa majątkowe do wykonanego zdjęcia będącego utworem w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006
r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), jest jego autorem, a także oświadcza, że utwór nie
zagraża ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza osobistych
i majątkowych praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę
trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia praw
określonych powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do wynagrodzenia ww. podmiotom
wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym kosztów poniesionych
w związku z roszczeniami osób trzecich, zwalniając je od wszelkich zobowiązań,
jakie powstaną z tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego – do
wzięcia w nim udziału.
5.2. Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do nieodpłatnego,
nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania z fotografii w zakresie
związanym z działalnością Organizatora, w tym przeprowadzeniem i promowaniem
Konkursu, w szczególności wykonywania autorskich praw zależnych do fotografii, w
tym w zakresie twórczego przekształcania, przerabiania i adaptowania całości lub
fragmentów fotografii, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz
jego rozpowszechniania poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z
zastrzeżeniem ust. 3.
5.3. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi powyższej licencji bez
odpłatności.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości kontaktu z
uczestnikiem z powodu podania nieprawdziwych lub błędnych danych. W takiej
sytuacji Nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
7.2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres informacją o rezygnacji.
Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody,
która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
7.3. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem
Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną z wykorzystaniem
funkcjonalności serwisu Facebook, Instagram lub wiadomość mailową na adres

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych
czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu,
podwykonawcom Organizatora.
7.5. Serwis Facebook oraz serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności
wobec Uczestników Konkursu.
7.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z
ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na
pogorszenie sytuacji jego uczestników.
7.7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.
7.8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
7.9. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu i jest dostępny na
stronie internetowej Organizatora.
7.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w
Konkursie z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora, dotyczy to w
szczególności problemów technicznych, skutkującymi problemami komunikacyjnymi,
w tym zamieszczania przez Uczestników zdjęć na portalu Instagram bądź w
jakikolwiek inny sposób, mogących wpływać na ostateczne wyniki Konkursu.
7.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i
niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika, bądź przez osoby trzecie, w związku z
uczestnictwem w Konkursie.
7.12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany
ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Instagram lub Facebook,
ani jego właścicielami czy jego administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz
skargi i reklamacje, związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do
Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów
społecznościowych Facebook lub Instagram.