Informacje praktyczne dla wystawców


Dla zwiedzających czas otwarcia imprezy (wraz z całym programem artystycznym):

sobota 11.00 – 23.00, niedziela 11.00 – 20.00

Wystawca jest zobligowany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej, na stoisku w godzinach:

sobota 11.00 – 19.00, niedziela 11.00 – 18.00.

W tym okresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za eksponaty pozostawione na stoisku. W pozostałych godzinach odpowiedzialność przejmuje ochrona.

Montaż: 12 maja 2018 r. w godz. 7.00 – 10.00

Demontaż: 13 maja 2018 r. w godz. 18.00 – 22.00

Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z warunków organizacyjno-technicznych. Jedynym dysponentem powierzchni wystawienniczej jest ZART.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany:

  • lokalizacji stoiska,
  • powierzchni zamówionej przez Wystawcę (w porozumieniu z Wystawcą), jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne uniemożliwiają realizację życzeń Wystawcy.

Zobacz plan

Dla Wystawców polskich walutą płatności jest złoty.

Wystawca jest zobowiązany dokonać wpłaty:

  • zaliczki w wysokości 25% kosztów udziału w targach wyszczególnionych w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia niezwłocznie po jego otrzymaniu
  • pozostałej części należności wynikającej z całego zamówienia, na konto:

BANK BGŻ BNP PARIBAS: 88 2030 0045 1110 0000 0055 6950

jednak nie później niż do 30.04.2018 r. Dowód wpłaty ostatniej raty należy przesłać mailem na adres katarzyna.tomczyk@zart.pl lub przedłożyć w biurze imprezy nie później niż w dniu wprowadzenia się Firmy na stoisko.

Przez dowód wpłaty, o którym mowa wyżej rozumie się wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu albo potwierdzony przez bank lub pocztę dowód wpłaty.

Za wykonane usługi dodatkowe zlecone w dniu targów, płatność w kasie Organizatora

W przypadku, gdy Wystawca nie uczestniczy w imprezie, w tym także z przyczyny, o której mowa w §2 ust. 5 Regulaminu Pikniku nad Odrą, jest zobowiązany zapłacić 100% przewidywanej opłaty. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w imprezie lub rezygnacji z części wcześniej zamówionej powierzchni stosuje się §4 ust. 4- 8 Regulaminu.

Organizator dopuszcza zmiany w zabudowie i wyposażeniu stoiska do dnia 30.04.2018 z zastrzeżeniem, że zmiany te realizowane będą wg kolejności ich zgłaszania, w miarę możliwości materiałowo-technicznych Organizatora.

Ostateczny termin składania materiałów dotyczących usług reklamowych (fryzy, informator targowy, wyklejenie ścian itp.) upływa dnia 20.04.2018 r.

Wystawca jest zobowiązany do pokrywania wszelkich opłat i wynagrodzeń na rzecz właścicieli autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi z tytułu wykonywania i odtwarzania na stoisku utworów objętych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. Ust. rok 2000 nr 80 poz. 904)

  • W dniu przyjazdu na Targi Wystawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności zgłosić się do Biura Targów celem pobrania kart identyfikacyjnych oraz kart wjazdowych.
  • Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz parkowania.
  • Parkingi będą wyznaczone poza terenem imprezy.
  • Możliwości wjazdu na teren imprezy tylko w wyznaczonych godzinach za okazaniem karty wjazdowej. W sobotę należy opuścić samochodem teren imprezy do godz. 10, w niedzielę do godz. 11.