Regulamin Festiwalu Dobrych Prezentów– wirtualnych targów prezentów

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Postanowienia Regulaminu Festiwalu Dobrych Prezentów online (zwanego dalej: „Regulaminem”) dotyczą “Wystawców” Festiwalu Dobrych Prezentów organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o., ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin.

1.2. Używane w Regulaminie skróty i wyrażenia oznaczają:

“Wystawca”: podmiot, który wypełnił formularz zgłoszeniowy na Festiwal, mający prawo do prezentowania działań z zakresu produktów podarunkowych na wirtualnym stoisku podczas Festiwalu.

„Organizator”: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 1.

1.3. Przedmiotem Festiwalu jest prezentacja i promocja produktów i usług, które spełniają przesłanki założenia Festiwalu, czyli wpisują się w zamysł Organizatora – sprzedaż prezentów wymienionych w formularzu zgłoszeniowym branż;

1.4. Celami Festiwalu jest promowanie produktów i usług, zwłaszcza oferowanych przez branże, które w największym stopniu zostały dotknięte przez pandemię.

1.5. Miejsce i data: Festiwal jest wydarzeniem online organizowanym przez stronę na Facebooku Pikniku nad Odrą https://www.facebook.com/pikniknadodra, promocja zaś odbywać się będzie w specjalnie utworzonym wydarzeniu https://www.facebook.com/events/695389964435074/,

oraz na stronie www.pikniknadodra.pl/festiwal-dobrych-prezentow, w terminie 24.11 – 23.12.2020.

1.6. Wystawca zobowiązany jest do zapoznania się z wymaganiami Regulaminu i stosowania się do nich.

  1. WARUNKI UDZIAŁU

2.1. Warunkiem udziału jest przesłanie formularza zgłoszenia Wystawcy, uzyskanie potwierdzenia od Organizatora oraz opłacenie należności za udział.

2.2. Formularz zgłoszeniowy na Festiwal Dobrych Prezentów online mogą wypełnić wszystkie podmioty gospodarcze działające w ramach branż wymienionych w „koncepcji branż” określonej przez Organizatora.

  1. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

3.1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres mailowy lub w bezpośredniej odpowiedzi e-mail na adres przedstawiciela Organizatora, prowadzącego korespondencję na ten temat. Zgłoszeń można dokonywać również bezpośrednio poprzez stronę internetową www.bit.ly/festiwal-dobrych-prezentow

3.2. Nie będą weryfikowane zgłoszenia niekompletne, przesłane na niewłaściwym formularzu oraz po terminie.

  1. WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ

4.1. Przedmiotem procesu weryfikacji są prowadzone działania w obszarze produktów i usług głównie w ramach zagrożonych przez pandemię branż, ale i innych, które spełniają kryterium „pomysłu na prezent”.

4.2. Działania podejmowane przez Wystawców mają mieć na celu stworzenie pakietu, wypromowania produktu, usługi etc., które staną się unikalnym produktem prezentowym. Wystawca określa produkt, usługę lub cały swój asortyment jako element promocji podczas Festiwalu. Wystawca powinien określić także propozycję promocji na oferowany asortyment.

4.3. Weryfikacja zgłoszenia nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora kompletnego zgłoszenia.

4.4. Po zamknięciu procesu weryfikacji Zgłaszający otrzymuje informację o jej wyniku drogą elektroniczną, razem z fakturą proforma do opłacenia.

4.5. Ostatecznym elementem zawarcia umowy jest opłacenie należności za udział w Festiwalu, określonej na fakturze proforma.

  1. OPŁATA ZA STOISKO

5.1. O wysokości opłaty za udział w Festiwalu decyduje Organizator.

5.2. Wysokości opłat znajdują się w ofercie, która jest integralną częścią umowy.

5.3. Opłata za udział, w zależności od oferowanych pakietów, obejmuje zawsze: udział w promowanym wydarzeniu, unikalny wpis w postaci posta na facebooku w wydarzeniu dedykowanym Festiwalowi, wpis na stronie www.pikniknadodra.pl/festiwal-dobrych-prezentow, obróbka przesłanych materiałów graficznych oraz redakcja treści marketingowych, a także rabat na udział w innych wydarzeniach w roku 2021.

5.4. W przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn niezależnych od Organizatora, Wystawca otrzymuje 100% zwrot wpłaconych środków.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy ze strony Wystawcy, z racji charakteru wydarzenia, Organizator nie zwraca wpłaconych środków.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez Organizatora na podstawie regulaminu, w dalszej w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.2. Wysłanie zgłoszenia oznacza jednocześnie zgodę na zamieszczanie informacji o działaniach Wystawcy w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z wydarzeniem oraz z promowaniem odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w ramach innych działań podejmowanych przez Organizatora.

6.3. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu Festiwalu Dobrych Prezentów, przez Zgłaszającego, którego treść dostępna będzie na www.facebook.com/pikniknadodra oraz www.pikniknadodra.pl/festiwal-dobrych-prezentow

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wprowadzane będą ze stosownym wyprzedzeniem poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną oraz nowej wersji Regulaminu do Wystawcy.